DNA 合成价格

艾科瑞生物合成团队凭借丰富的 Oligo 合成领域从业经验,采用高端的合成仪、HPLC 纯化系统及国际标准的 PAGE 纯化方法,能够为客户提供高质量 Oligo DNA 合成制品。艾科瑞生物严格遵从 ISO9001 质量管理体系要求,对原料、生产、质检三大流程严格把控,确保合成制品质量。

艾科瑞生物 DNA 合成制品类别

普通 DNA 合成制品

纯化方式 链长 合成量(OD) 价格(元 / base) 交货周期 备注
OPC 纯化 ≤ 35 mer 2 OD 1.5 元 / base 2 - 3 个工作日 OPC 小于 10 个碱基的按 10 个碱基收取费用
5 OD 2 元 / base
10 OD 3 元 / base
PAGE 纯化 ≤ 40 mer 2 OD 2.5 元 / base PAGE 小于 15 个碱基的序列按 15 个碱基收取费用;合成序列特殊时请具体咨询
5 OD 3 元 / base
10 OD 5 元 / base
41 ~ 60 mer(含 60) 2 OD 3 元 / base 4 个工作日
5 OD 4.5 元 / base
10 OD 6 元 / base
61 ~ 80 mer(含 80) 2 OD 5 元 / base
5 OD 7 元 / base
10 OD 10 元 / base
81 ~ 100 mer(含 100) 2 OD 6 元 / base 5 - 7 个工作日
5 OD 8 元 / base
10 OD 12 元 / base
101 ~ 120 mer(含 120) 2 OD 7 元 / base
5 OD 9 元 / base
10 OD 15 元 / base
121 ~ 135 mer(含 135) 2 OD 9 元 / base
5 OD 11 元 / base
10 OD 20 元 / base
136 ~ 150 mer(含 150) 2 OD 12 元 / base 7 - 10 个工作日
5 OD 18 元 / base
10 OD 30 元 / base
151 ~ 160 mer(含 160) 2 OD 12 元 / base
5 OD 24 元 / base
161 ~ 170 mer(含 170) 2 OD 15 元 / base 请咨询客服
环状 DNA 请咨询客服
HPLC 纯化 5 mer ~ 40 mer 2 OD 10 元 / base 3 - 4 个工作日 HPLC 小于 10 个碱基的按 10 个碱基收取费用
5 OD 13 元 / base
10 OD 16 元 / base

修饰、标记 DNA 合成制品

注:①以下价格限定序列长度在 10 ~ 40 mer 之间,其中普通 DNA 碱基的收费标准为 2 元 / Base;② 未标注 HPLC 纯化均为 PAGE 纯化,更多产品需求请咨询客服。
3' 端修饰 合成量(OD) 价格(元 / 条) 交货周期
3' Spacer C3 2 OD 350 元 / 条 5 - 7 个工作日
5 OD 450 元 / 条
3' - 2,3 - ddC 2 OD 600 元 / 条
5 OD 850 元 / 条
3' Cy5(Cy3) 2 OD 500 元 / 条
5 OD 600 元 / 条
3' Ce 6 2 OD 550 元 / 条
5 OD 750 元 / 条
3' Dabcyl 2 OD 450 元 / 条
5 OD 550 元 / 条
3' FITC 2 OD 260 元 / 条
5 OD 420 元 / 条
3' SH(C3/6) 2 OD 500 元 / 条
5 OD 650 元 / 条
3' Methylene Blue 2 OD 950 元 / 条
5 OD 1100 元 / 条
3' Cholesterol(胆固醇),直接合成 2 OD 450 元 / 条
5 OD 500 元 / 条
3' TAMRA 2 OD 500 元 / 条
5 OD 600 元 / 条
3' 金刚烷 2 OD 600 元 / 条
5 OD 800 元 / 条
3’ FAM 2 OD 300 元 / 条
5 OD 350 元 / 条
3’ Biotin 2 OD 300 元 / 条
5 OD 350 元 / 条
3’ BHQ(1BHQ2) 2 OD 450 元 / 条
5 OD 500 元 / 条
3’ Rhodamine Green 2 OD 900 元 / 条
5 OD 1200 元 / 条
3’ Puromycin(嘌呤霉素) 2 OD 450 元 / 条
5 OD 550 元 / 条
3’ DBCO(炔基) 2 OD 500 元 / 条
5 OD 600 元 / 条
3’ Desthiobiotin TEG - CPG 2 OD 450 元 / 条
5 OD 500 元 / 条
3’ NH2 C6 2 OD 200 元 / 条
5 OD 270 元 / 条
3’ PO4 2 OD 240 元 / 条
5 OD 300 元 / 条
3’ Rhodamin Red(R6G、B) 2 OD 750 元 / 条
5 OD 900 元 / 条
3’ Inverted dA(G、C、T) 2 OD 350 元 / 条
5 OD 420 元 / 条
3’ Hemin 2 OD 550 元 / 条
5 OD 850 元 / 条
3’ Alexa 488 / ATTO 647N 2 OD 2000 元 / 条
5 OD 3000 元 / 条
3’ MGB 2 OD 900 元 / 条
5 OD 1200 元 / 条
3' ROX 2 OD 500 元 / 条
5 OD 650 元 / 条
3' Pyrene(HPLC 纯化) 2 OD 500 元 / 条
5 OD 800 元 / 条
3’ Azide(叠氮) 2 OD 600 元 / 条
5 OD 750 元 / 条
5’ 端修饰 合成量(OD) 价格(元 / 条) 交货周期
HEX 2 OD 450 元 / 条 5 - 7 个工作日
5 OD 520 元 / 条
ROX 2 OD 450 元 / 条
5 OD 550 元 / 条
FAM 2 OD 300 元 / 条
5 OD 350 元 / 条
CY5 / CY3 2 OD 600 元 / 条
5 OD 800 元 / 条
5’ JOE 2 OD 450 元 / 条
5 OD 520 元 / 条
5’ VIC 2 OD 700 元 / 条
5 OD 900 元 / 条
5' TAMRA 2 OD 450 元 / 条
5 OD 520 元 / 条
5’ Methylene Blue 2 OD 850 元 / 条
5 OD 1000 元 / 条
5' 金刚烷 2 OD 500 元 / 条
5 OD 700 元 / 条
5’ SH 2 OD 450 元 / 条
5 OD 600 元 / 条
5’ CY5.5 1 OD 1000 元 / 条
2 OD 1200 元 / 条
5’ PO4(15 - 40 mer) 2 OD 200 元 / 条
5 OD 240 元 / 条
5' FITC 2 OD 300 元 / 条
5 OD 450 元 / 条
5’ Biotin 2 OD 240 元 / 条
5 OD 320 元 / 条
5’ Rhodamin Red(R6G、B) 2 OD 650 元 / 条
5 OD 800 元 / 条
5’ Rhodamin Green 2 OD 900 元 / 条
5 OD 1200 元 / 条
5’ Hemin 2 OD 500 元 / 条
5 OD 700 元 / 条
5’ Acrydite 2 OD 900 元 / 条
5 OD 1000 元 / 条
5’ NED 2 OD 750 元 / 条
5 OD 950 元 / 条
5’ Ferrocene(二茂铁) 2 OD 550 元 / 条
5 OD 700 元 / 条
5’ NH2(C6) 2 OD 100 元 / 条
5 OD 120 元 / 条
5’ Digoxigenin 2 OD 450 元 / 条
5 OD 540 元 / 条
5’ Azide(叠氮) 2 OD 500 元 / 条
5 OD 650 元 / 条
5’ COOH 2 OD 500 元 / 条
5 OD 650 元 / 条
5’ 三处半乳糖苷 2 OD 3500 元 / 条
5 OD 4000 元 / 条
5’ 脱硫生物素 2 OD 350 元 / 条
5 OD 450 元 / 条
5’ HRP 2 OD 1800 元 / 条
5 OD 2500 元 / 条
5' Pyrene(HPLC 纯化) 2 OD 500 元 / 条
5 OD 700 元 / 条
5' Folate(HPLC 纯化) 2 OD 600 元 / 条
5 OD 800 元 / 条
5' Alexa Fluor 647 2 OD 1500 元 / 条
5 OD 2200 元 / 条
5' Ce 6 2 OD 480 元 / 条
5 OD 580 元 / 条
ATT0 647N 2 OD 2000 元 / 条
5 OD 4000 元 / 条
ATT0 532 2 OD 1200 元 / 条
5 OD 2600 元 / 条
ATT0 550 2 OD 2000 元 / 条
5 OD 4000 元 / 条
Alexa 488 2 OD 1350 元 / 条
5 OD 2200 元 / 条
中间修饰 合成量(OD) 价格(元 / 处) 交货周期
dT-BHQ1 2 OD 750 元 / 处 5 - 7 个工作日
5 OD 850 元 / 处
NPOM-dT 2 OD 4500 元 / 2 处
5 OD 4800 元 / 2 处
O6-Me-dG 2 OD 700 元 / 处
5 OD 950 元 / 处
8-F-dT 2 OD 1000 元 / 处
5 OD 1250 元 / 处
dSpacer(HPLC 纯化)/ Spacer C6 2 OD 450 元 / 处
5 OD 600 元 / 处
8-OXO-dG 2 OD 1500 元 / 处
5 OD 1800 元 / 处
Rhodamine Red-dA 2 OD 2100 元 / 处
5 OD 2600 元 / 处
Spacer 18 2 OD 350 元 / 处
5 OD 400 元 / 处
5-I-dC、5-F-dU/dT(HPLC) 2 OD 1000 元 / 处
5 OD 1200 元 / 处
NH2 C6-dT 2 OD 1400 元 / 处
5 OD 1600 元 / 处
PC Spacer 1 OD 900 元 / 处
2 OD 1100 元 / 处
2-Aminopurine 2 OD 1000 元 / 处
5 OD 1350 元 / 处
N3-Me-dC 2 OD 1500 元 / 处
5 OD 1800 元 / 处
dT-Cy3/Cy5(反应) 2 OD 1350 元 / 处
5 OD 1600 元 / 处
dX 2 OD 1000 元 / 处
5 OD 1200 元 / 处
BHQ1/2(两个碱基之间) 2 OD 1900 元 / 处
5 OD 2500 元 / 处
5’ Hemin 2 OD 500 元 / 处
5 OD 700 元 / 处
5’ Acrydite 2 OD 900 元 / 处
5 OD 1000 元 / 处
5’ NED 2 OD 750 元 / 处
5 OD 950 元 / 处
5’ Ferrocene(二茂铁) 2 OD 550 元 / 处
5 OD 700 元 / 处
5’ NH2(C6) 2 OD 100 元 / 处
5 OD 120 元 / 处
5’ Digoxigenin 2 OD 450 元 / 处
5 OD 540 元 / 处
5’ Azide(叠氮) 2 OD 500 元 / 处
5 OD 650 元 / 处
5’ COOH 2 OD 500 元 / 处
5 OD 650 元 / 处
5’ 三处半乳糖苷 2 OD 3500 元 / 处
5 OD 4000 元 / 处
5’ 脱硫生物素 2 OD 350 元 / 处
5 OD 450 元 / 处
5’ HRP 2 OD 1800 元 / 处
5 OD 2500 元 / 处
dT-Alexa 647 2 OD 2350 元 / 处
5 OD 3200 元 / 处
N1-Me-dA 2 OD 1200 元 / 处
5 OD 1500 元 / 处
N6-Me-dA 2 OD 1000 元 / 处
5 OD 1200 元 / 处
dT-FAM 2 OD 750 元 / 处
5 OD 850 元 / 处
dT-Dabcyl 2 OD 1750 元 / 处
5 OD 2200 元 / 处
8-Br-dA/dG 2 OD 700 元 / 处
5 OD 950 元 / 处
8-OXO-dA 2 OD 850 元 / 处
5 OD 1200 元 / 处
5-Me-iso-dC 2 OD 1000 元 / 处
5-Me-dC 2 OD 120 元 / 处
5-OH-Me-dC(HPLC 纯化) 2 OD 2800 元 / 处
5 OD 3600 元 / 处
dI(HPLC / PAGE纯化) 2 OD 65 元 / 处
5 OD 70 元 / 处
dU dC, 5-Me-dC(HPLC / PAGE 纯化) 2 OD 70 元 / 处
5 OD 80 元 / 处
两端修饰 合成量(OD) 价格(元 / 条) 交货周期
5' FITC,3' FITC 2 OD 550 元 / 条 5 - 7 个工作日
5' DIG,3' DIG 2 OD 650 元 / 条
5' CY5,3' SH 2 OD 1350 元 / 条
5' CY3,3' TAMRA 2 OD 2700 元 / 条
5' TAMRA,3' CY3 2 OD 1000 元 / 条
5' SH,3' (CY3)CY5 2 OD 1200 元 / 条
5' FITC,3' BIOTIN 2 OD 550 元 / 条
5' TAMRA,3' 金刚烷 2 OD 1600 元 / 条
5' 金刚烷,3' 金刚烷 2 OD 700 元 / 条
5' BIOTIN,3' P 2 OD 600 元 / 条
5' FITC,3' CY3(CY5) 2 OD 600 元 / 条
5' BIOTIN,3' BIOTIN 2 OD 600 元 / 条
5' SH,3' Ferrocene 2 OD 800 元 / 条
5' BIOTIN,3' NH2 2 OD 600 元 / 条
5' Rhodamine Green,3' Rhodamine Red 2 OD 2800 元 / 条
5' ATT0 532N,3' BHQ1 2 OD 2100 元 / 条
5' ATT0 550N,3' BHQ2 2 OD 2450 元 / 条
5' ATT0 647N,3' BHQ2 2 OD 2450 元 / 条
5' SH,3' SH 2 OD 700 元 / 条
5' Azide,3' 胆固醇 2 OD 850 元 / 条
5' Quasar705, 3' BHQ3 2 OD 3750 元 / 条
5' P,3' Puromycin 2 OD 550 元 / 条
5' SH,3' MB(亚甲基蓝) 2 OD 1500 元 / 条
5' FAM,3' NH2 2 OD 600 元 / 条
5' HEX,3' NH2 2 OD 1200 元 / 条
5' JOE,3' NH2 2 OD 1000 元 / 条
5' NH2,3' BHQ1 (BHQ2) 2 OD 600 元 / 条
5' SH C6,3' NH2 2 OD 700 元 / 条
5' NH2,3' BHQ3 2 OD 1200 元 / 条
5' BHQ2,3' CY5 2 OD 950 元 / 条
5' Biotin,3' Azide 2 OD 1700 元 / 条
5' DBCO,3' Cy3(CY5) 2 OD 1300 元 / 条
5' FAM,3' BIOTIN 2 OD 600 元 / 条
5' Cy5,3' Spacer C3 2 OD 7500 元 / 条
5' FAM,3' PO4 2 OD 500 元 / 条
5' SH,3' 胆固醇 2 OD 900 元 / 条
5' Alexa Fluor 647,3' FITC 2 OD 2100 元 / 条
中间双标记 合成量(OD) 价格(元 / 处) 交货周期
中间 dT-Cy3/Cy5,中间 dT-BHQ2 2 OD 4500 元 / 处 7 - 10 个工作日
5 OD 5000 元 / 处
中间 rU-Cy3/Cy5,中间 dT-BHQ2 2 OD 8000 元 / 处
5 OD 8500 元 / 处
中间 dT-FAM+dSpacer + 中间 dT-BHQ1 + 3' Spacer C3(PO4) 2 OD 3500 元 / 处
5 OD 4000 元 / 处
5' FAM + 中间 BHQ1-dT + 3' Biotin 2 OD 1600 元 / 处
5 OD 2100 元 / 处
5' FAM + 中间 BHQ1-dT + 3' PO4(NH2/Spacer C3) 2 OD 1500 元 / 处
5 OD 1800 元 / 处
5' Cy5(Cy3) + 中间 BHQ2-dT + 3' Spacer C3 2 OD 4500 元 / 处
5 OD 5200 元 / 处
中间 BHQ2-dT + 3' ROX 2 OD 3100 元 / 处
5 OD 3700 元 / 处
5' ROX + 中间 BHQ2-dT 2 OD 3000 元 / 处
5 OD 3600 元 / 处
中间 dT-FAM + 3' BHQ1 2 OD 1500 元 / 处
5 OD 1800 元 / 处
中间 dT-ROX + dSpacer + 中间 dT-BHQ2 + 3' Spacer C3(PO4) 2 OD 4800 元 / 处
5 OD 6000 元 / 处
中间 dT-Cy5 + dSpacer + 中间dT-BHQ2 + 3' Spacer C3(PO4) 2 OD 5000 元 / 处
5 OD 6500 元 / 处
S 代修饰 DNA 合成量(OD) 价格(元 / 处) 交货周期
OPC 纯化 5 OD 6 元 / 处 7 - 10 个工作日
10 OD 8 元 / 处
PAGE 纯化 2 OD 5 元 / 处
5 OD 8 元 / 处
10 OD 10 元 / 处
L-DNA 合成量(OD) 价格(元 / 处) 交货周期
HPLC 纯化 0.5 OD 90 元 / 处 7 -10 个工作日
1 OD 100 元 / 处
2 OD 135 元 / 处
5 OD 150 元 / 处

环化 DNA 合成制品

环化 DNA 合成量(OD) 价格(元 / 处) 交货周期
HPLC 纯化 2 OD 500 元 / 处 7 -10 个工作日
5 OD 800 元 / 处
10 OD 1200 元 / 处