AdeptTect 通用型直接 PCR 预混液(含染料)

产品货号:AG12304

¥600

产品描述

本产品是通用型直接 PCR 反应的2 倍浓度预混型试剂,具有较强的扩增性能及广泛的模板适用性,对复杂模板如高 GC 含量、高 AT 含量的模板都能进行有效的扩增。特别适合对各种类型样品直接或简单裂解后进行PCR扩增,包括动物、植物、真菌、细菌、血液及细胞等各种样本,无需DNA纯化步骤,极大地缩短了实验时长、节约成本。简单裂解可使用碱裂解或蛋白酶K裂解方法,如选用蛋白酶K裂解方法,可选用本公司产品Lysis Buffer for PCR(Code No. AG12306和AG12307)。同时,本产品具有较快的延伸速度(~20 sec / kb),可在较短时间内获得检测结果。
进行PCR反应时,只需向预混液中加入模板、引物和水即可进行扩增;同时本产品中还加入了电泳检测时所需的色素试剂,溶液呈现紫红色;PCR 反应完毕后可以直接进行琼脂糖凝胶电泳。这种预混液方案操作简便,可最大限度地减少人为误差。
本产品中还添加了在常温状态下能够抑制 DNA polymerase 活性的单克隆抗体,可以进行 Hot Start PCR,有效的抑制引物二聚体的形成及非特异性扩增。本产品扩增得到的PCR产物 3’端不含 A 碱基,因此不可直接用于 TA 克隆。

产品优势

① 本制品具有较强的扩增性能与广泛的模板适用性,适用于各种类型样本直接或简单裂解后进行 PCR 扩增;无需 DNA 纯化步骤,缩短实验时长、节约成本;直接以水稻叶片为模板,可扩增出长达 12 kb 的 DNA 片段。
② 本制品是 2 倍浓度的预混液,仅需添加模板、引物与水即可进行 PCR 扩增,操作简便,减少人为误差,大大提高了实验效率。
③ 本制品具有较快的延伸速度(~20 sec / kb),可在较短时间内获得检测结果。
④ 本制品中含有紫红色染料,PCR 结束后可直接进行琼脂糖凝胶电泳,无需添加电泳上样缓冲液,电泳时有一条浅紫红色指示带。
⑤ 优化的反应体系,对复杂模板的 PCR 扩增具有良好的适应性,对于高 GC 含量、高 AT 含量的模板都能进行有效的扩增。

产品组成
组分 规格
2X Universal Direct PCR Master Mix(dye plus) 500 μl × 6 pcs
保存与运输
保存温度:-20℃
运输温度:干冰或者 -20℃ 冰袋
示例一

采用本试剂盒直接扩增不同物种的血液(含 EDTA 抗凝血剂),都能获得很好的扩增效果。

电泳结果如下图所示:

示例二

采用本试剂盒直接扩增不同抗凝血剂保存的人血,都能获得很好的扩增效果。

电泳结果如下图所示:

示例三

采用本试剂盒直接扩增不同植物样本,都能获得很好的扩增效果。

电泳结果如下图所示:

示例四

将水稻叶片、菠菜叶片、鼠尾等材料用蛋白酶 K 法简单裂解 【使用本公司产品 Lysis Buffer for PCR(Code No. AG12306)】,酵母用碱裂解法简单裂解;并以裂解产物为模板,采用本试剂盒扩增不同的 DNA 片段,都能获得很好的扩增效果。

*:水稻叶片延伸速度为 20 sec ~ 24 sec / kb;
*:菠菜叶片延伸速度为 18 sec ~ 24 sec / kb;
*:鼠尾组织延伸速度为 20 sec ~ 36 sec / kb;
*:酵母菌液延伸速度为 20 sec ~ 40 sec / kb。

电泳结果如下图所示:

实验例表
模板类型 扩增速度 片段大小(kb) 序列GC含量 简单裂解 直接扩增
裂解后的模板量*2 能否扩增*1 直接模板量*1 能否扩增*1
人血 30 sec / kb 1 kb 36.1% / / 2 μl
人血 30 sec / kb 2 kb 38.1% / / 2 μl
人血 30 sec / kb 3 kb 38.7% / / 2 μl
人血 30 sec / kb 4 kb 36.0% / / 2 μl
人血 30 sec / kb 6 kb 40.0% / / 2 μl
猪血 30 sec / kb 0.6 kb 47.6% / / 2 μl
猪血 30 sec / kb 0.8 kb 50.2% / / 2 μl
猪血 30 sec / kb 2 kb 57.9% / / 2 μl
猪血 30 sec / kb 2.9 kb 37.7% / / 2 μl
鸡血 20 sec / kb 0.5 kb 41.0% / / 2 μl
鸡血 20 sec / kb 1.2 kb 36.6% / / 2 μl
鸡血 30 sec / kb 1.7 kb 68.6% / / 2 μl
鸡血 30 sec / kb 2.4 kb 49.4% / / 2 μl
羊血 20 sec / kb 1.6 kb 66.9% / / 2 μl
羊血 20 sec / kb 2.4 kb 67.1% / / 2 μl
羊血 30 sec / kb 5.6 kb 67.2% / / 2 μl
鼠血 30 sec / kb 1 kb 52.2% / / 2 μl
鼠血 30 sec / kb 2.6 kb 65.2% / / 2 μl
鼠血 30 sec / kb 3.4 kb 53.4% / / 2 μl
鼠血 30 sec / kb 4 kb 49.8% / / 2 μl
鼠血 30 sec / kb 5 kb 49.8% / / 2 μl
鼠趾 30 sec / kb 1 kb 52.2% 2-4μl 裂解液
(1-2 根鼠趾简单裂解)
1-2 根鼠趾 *3
鼠趾 30 sec / kb 2.6 kb 65.2% 2-4μl 裂解液
(1-2 根鼠趾简单裂解)
× ×
鼠趾 30 sec / kb 3.4 kb 53.4% 2-4μl 裂解液
(1-2 根鼠趾简单裂解)
1-2 根鼠趾 *3
鼠趾 30 sec / kb 4 kb 49.8% 2-4μl 裂解液
(1-2 根鼠趾简单裂解)
× ×
鼠趾 30 sec / kb 5 kb 49.8% 2-4μl 裂解液
(1-2 根鼠趾简单裂解)
× ×
鼠尾 30 sec / kb 1 kb 52.2% 2-4μl 裂解液
(2-3mm 鼠尾简单裂解)
2-3 mm *3
鼠尾 30 sec / kb 2.6 kb 65.2% 2-4μl 裂解液
(2-3mm 鼠尾简单裂解)
× ×
鼠尾 30 sec / kb 3.4 kb 53.4% 2-4μl 裂解液
(2-3mm 鼠尾简单裂解)
2-3 mm *3
鼠尾 30 sec / kb 4 kb 49.8% 2-4μl 裂解液
(2-3mm 鼠尾简单裂解)
× ×
鼠尾 30 sec / kb 5 kb 49.8% 2-4μl 裂解液
(2-3mm 鼠尾简单裂解)
× ×
鼠耳 30 sec / kb 1 kb 52.2% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 鼠耳简单裂解)
4-10 mm2 *3
鼠耳 30 sec / kb 2.6 kb 65.2% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 鼠耳简单裂解)
× ×
鼠耳 30 sec / kb 3.4 kb 53.4% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 鼠耳简单裂解)
4-10 mm2 *3
鼠耳 30 sec / kb 4 kb 49.8% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 鼠耳简单裂解)
× ×
鼠耳 30 sec / kb 5 kb 49.8% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 鼠耳简单裂解)
× ×
水稻叶片 20 sec / kb 1 kb 45.6% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
4-10 mm2
水稻叶片 20 sec / kb 3 kb 41.5% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
4-10 mm2
水稻叶片 30 sec / kb 5 kb 40.5% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
4-10 mm2
土豆块茎 30 sec / kb 1.3 kb 39.5% 2-4μl 裂解液
(5-10mm3 块茎简单裂解)
4-10 mm2
土豆块茎 30 sec / kb 2 kb 39.6% 2-4μl 裂解液
(5-10mm3 块茎简单裂解)
4-10 mm2
土豆块茎 30 sec / kb 2.9 kb 38.2% 2-4μl 裂解液
(5-10mm3 块茎简单裂解)
4-10 mm2
土豆块茎 30 sec / kb 5.8 kb 35.4% 2-4μl 裂解液
(5-10mm3 块茎简单裂解)
4-10 mm2
土豆块茎 30 sec / kb 10 kb 38.0% 2-4 μl 裂解液
(5-10mm3 块茎简单裂解)
4-10 mm2
菠菜叶片 20 sec / kb 0.7 kb 38.9% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
4-10 mm2
菠菜叶片 20 sec / kb 1 kb 42.3% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
4-10 mm2
菠菜叶片 30 sec / kb 5 kb 33.4% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
4-10 mm2
菠菜叶片 30 sec / kb 10 kb 35.1% 2-4 μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
4-10 mm2
西红柿果肉 20 sec / kb 0.5 kb 28.2% 2-4μl 裂解液
(2μl 果肉简单裂解)
2 μl
西红柿果肉 20sec /kb 1.6 kb 32.2% 2-4μl 裂解液
(2μl 果肉简单裂解)
2 μl
西红柿果肉 20 sec / kb 1.9 kb 36.0% 2-4μl 裂解液
(2μl果肉简单裂解)
2 μl
西红柿果肉 30 sec / kb 3 kb 37.4% 2-4μl 裂解液
(2μl 果肉简单裂解)
2 μl
西红柿果肉 30 sec / kb 4.4 kb 37.6% 2-4μl 裂解液
(2μl 果肉简单裂解)
2 μl
西红柿果肉 30 sec / kb 5 kb 38.2% 2-4μl 裂解液
(2μl 果肉简单裂解)
2 μl
西红柿果肉 30 sec / kb 5.8 kb 37.6% 2-4μl 裂解液
(2μl 果肉简单裂解)
× ×
拟南芥叶片 30 sec / kb 2.2 kb 35.2% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
/ /
拟南芥叶片 30 sec / kb 3 kb 41.0% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
/ /
拟南芥叶片 30 sec / kb 5 kb 38.0% 2-4μl 裂解液
(4-10mm2 叶片简单裂解)
/ /
玉米粒 30 sec / kb 1 kb 52.4% 2-4μl 裂解液
(5-10mm3 胚组织简单裂解)
× ×
玉米粒 30 sec / kb 1.8 kb 0.48 2-4μl 裂解液
(5-10mm3 胚组织简单裂解)
× ×
酵母菌液 20 sec / kb 0.7 kb 42.5% 2-4μl 裂解液
(20μl 菌液简单裂解)
× ×
酵母菌液 20 sec / kb 1 kb 41.0% 2-4μl 裂解液
(20μl 菌液简单裂解)
× ×
酵母菌液 20 sec / kb 1.3 kb 58.2% 2-4μl 裂解液
(20μl 菌液简单裂解)
× ×
酵母菌液 30 sec / kb 1.7 kb 58.1% 2-4μl 裂解液
(20μl 菌液简单裂解)
× ×
酵母菌液 30 sec / kb 3.9 kb 45.6% 2-4μl 裂解液
(20μl 菌液简单裂解)
× ×
大肠杆菌菌落 20 sec / kb 1 kb 53.8% / / 单菌落
大肠杆菌菌落 20 sec / kb 2 kb 51.1% / / 单菌落
大肠杆菌菌落 20 sec / kb 3.5 kb 52.2% / / 单菌落
大肠杆菌菌落 20 sec / kb 5 kb 53.2% / / 单菌落
大肠杆菌菌落 20 sec / kb 6.7 kb 51.8% / / 单菌落
大肠杆菌菌落 20 sec / kb 11 kb 50.7% / / 单菌落

*1:√表示能够扩增,× 表示未扩增出目的条带,/ 表示未进行扩增。
*2:简单裂解使用本公司制品 Lysis Buffer for PCR(Code. AG12306)。
*3:电泳出现挂孔,加 1-3 μl (20 mg / ml)蛋白酶(根据挂孔严重程度调整),瞬时离心放置5 min 后再电泳,可看到目的条带。